سر منزل آرامش...


يادم آمد٬هان٬
داشتم ميگفتم:آن شب نيز
سورت سرمای دی بيداد می کرد
وچه سرمايی٬چه سرمايی!
باد برف و سوز وحشتناک
ليک٬خوشبختانه آخر٬سر پناهی يافتم جايی...از زمانی که اولين زمزمه های مشروطه بلند شد(فکر کنم در زمان ناصرالدین شاه) تا به امروز يعنی ۶ تير سال ۸۲مردم ايران برای آزادی و عدالت مبارزه کردند.برای ازادی خون های زيادی دادند.شکنجه های فراوان ديده اند...گروه ها و ايدئولوژی های زيادی سعی در از بين بردن ظلم کرده اند... از کومونيسم و توده اي تا مذهبی و موتلفه...

ولی در هر انقلابی٬جنبشی و يا کودتايی فقط پالون خر عوض شده و وعدهای قبل از انقلاب به فراموشی سپرده شده...در هر انقلابی به خواست های مردم افزوده شده...در زمان مشروطه فقط مجلسی رو می خواستند که بر شاه نظارت داشته باشد...بعد اجازه فعاليت احزاب٬ انتخابات ازاد٬سرنگونی شاه و نظام دموکراتيک و حالا...

در دنيا انقلاب های زيادی شده . شايد مهم تر از همه انقلاب فرانسه بود و سرنگونی لويی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت...ولی بيشتر انقلاب های دنيا بعد از مدتی اهداف و آرمانهايش را فراموش کرده و به شکل قبل برگشته...انقلاب الجزاير مثال خوبی است...


بعد انقلاب سال ٬۵۷که خيلی ها در آن دخيل بودند٬قدرت به دست مذهبيون افتاد.گروهای مختلف هر روز اعلام موجودیت می کردند. بعضی با تراکت و اعلامیه و بعضی با ترور...اول از همه کمونيسم قلع و قم شد.بعد نوبت مجاهدين بود. بعد نهضت ازادی و بعد ملی-مذهبی و حالا...


بزرگی ميگويد:هر انقلابی اول بچه های خودش را از بين می برد...


و حالا بعد از ۲۵ سال٬باز داد مردم برای آزادی بلند شده.فریادی که جهان را متوجه خود کرده.زمان بدی این داد بلند شده...دیگر کسی نیست که گروها ها رو هدایت کنه...ملی-مذهبی در زندان.نهضت آزادی گم و گور.مجاهدین در حال خود سوزی و سلطنت طلب دندان تیز کرده برای سلطنت...

جوانان انقلاب قبل با نگاهی جوانان بعد از انقلاب را بچه و جو زده می پندارند.سلطنت طلب آنان را جوانانی عالیقدر و گرامی میدارد.(چون به این جوانان برای رسیدن به اهدافش نیاز دارد).مذهبی آنان رو جمعی اراذل و اوباش می داند... و اما این جوانان و دانشجویان...

این جوانان و دانشجویان که همه آنها بعد از سال ۵۷ به دنیا آمدند٬بیش از اینکه انقلابی باشند٬جو زده و سردرگم هستند. جوانانی که همه عمر خود را در نظام جمهوری اسلامی سر کردند. نه از توده چیزی میدانند٬نه از مجاهد و نه از ملی-مذهبی...هر چه می دانند خاطرات مادران و پدران مبارزشان است..این جوان سر در گم خواسته هایی دارد محترم...ولی کسی به او گوش نمی کند.همه فقط قصد سوئ استفاده دارند...همین و همین...

کاش ما هم مثل اخوان بعد از شبی سرد٬به منزل آرامش می رسیدیم...کاش ما هم...


آزاد باشید و آزاد اندیش...


/ 1 نظر / 6 بازدید
jalal afshar

سلام ، بسيار عالی ، کاملا موافقم وقتی هيچ ايده ای و آمادگی ذهنی برای انقلاب نداشته باشيم و فقط عده ای موج سوار و هيجان زده بشيم نتيجه اش همان غلط کردن می شود . به نظر دو حرکت يا انقلاب که حداقل آمادگی ذهنی را داشتند يکی انقلاب هند عليه انگلستان به رهبری گاندی و ديگری انقلاب ضد آپارتايد آفريقای جنوبی به رهبری ماندلا که مردم نه تنها هيچ پشيمانی نداشتند که کاملا هم موافق آن بودند و هستند و خواهند بود اما شما در انقلاب کومونيستی روسها می بينيد که چطور شکست می خورد و يا همان ابتدای آن با اعدام تروتسکی از رهبران اصلی آن آغاز می شود ... هميشه آزاد باشيد